แจ้งด่วนล่าสุด กระทรวงมหาดไทย เปิ ด เส้น ท าง คน หนี กั ก ตั ว กว่าเกือบ 200 คน เป็นกลุ่มเสี่ยงกระจายตัว สู่ 43 จังหวัด lสี่ ยง คนติ ด lชื้ อเป็นแสน

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ลงนามในคำสั่งด่วนที่สุด ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด โดยคำสั่งดังกล่าวระบุว่าตามที่ปรากฎข่าวสารทางสื่อมวลชนว่ามีคนไทยที่เดินทางจากต่างประเทศเข้าประเทศไทยจำนวน ๑๕๘ คน เมื่อวันที่๓ เมษายน ๒๕๖๓ ผ่านท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ แต่มิได้เข้ากักกันตัว ตามมาตรการที่กำหนด นั้น

ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้กำหนดให้บุคคลดังกล่าวไปรายงานตัว ภายในวันเสาร์ที่ ๔ เมษายุน ๒๕๖๓ เวลา๑๘.๐๐ น. ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ (จุด EOC) หรือที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ณ ศาลากลางจังหวัด ทั้งนี้ กรณีศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดใดได้รับรายงานตัวแล้ว ให้แจ้งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดดำเนินการ ดังนี้

๑. นำตัวบุคคลนั้นเข้าสู่กระบวนการกักกันตัว ณ สถานที่กักกันตัวในพื้นที่จังหวัด (Local Quarantine)

๒. กักกันตัวผู้เกี่ยวข้อง ผู้ที่สัมผัสบุคคล ตามข้อ ๑ ตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด

๓. รายงานผลการดำเนินการให้กระทรวงมหาดไทยทราบ

รายละเอียดปรากฎตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

affaliate-2

ทั้งนี้ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดใช้เงินทดรองราชการในเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินของจังหวัด ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินพ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ กรณีการเช่าอาคารของภาคเอกชน เช่น โรงแรม หรือสถานที่อื่น หรือปรับปรุงสถานที่เพื่อใช้เป็นที่กักกัน หรือโรงพยาบาลสนาม หรืออาคารอื่นเพื่อรองรับภารกิจในการดูแลประชาชน เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยขอให้กำหนดสถานที่ให้ชัดจน เพื่อรองรับการป้องกันการแพร่ระบาดหรือการดูแลประชาชนในพื้นที่ระหว่างกักกันให้ดำรงชีพได้

เปิดเส้นทาง 152 คน หนีกักตัว จากสุวรรณภูมิ พบกระจายตัวไปหลายจังหวัด ศบค.วอนรายงานตัวก่อนหกโมงเย็น แนะญาติกักตัวเอง เพราะใกล้ชิดกับกลุ่มเสี่ยง

เมื่อเวลา 11.30 น. วันที่ 4 เม.ย. ที่ศบค.ทำเนียบรัฐบาล นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศบค. แถลงถึงเหตุการณ์กลุ่มคนไทยไม่ยอมกักตัวที่สนามบินสุวรรณภูมิว่า เหตุการณ์นี้ปัญหามาจากความไม่เข้าใจกัน นายกฯ สั่งการไม่ควรมีเหตุช่นนี้เกิดขึ้นอีก โดยสั่งการให้ประชุมเรื่องนี้ใน 09.00 น.ที่ผ่านมา โดยเลขาสมช.เป็นประธานประชุม

affaliate-2

สำหรับคนไทย 158 รายจากเหตุการณ์นี้ มีบางรายส่งตัวไปยังพื้นที่รัฐจัดให้ ส่วนใหญ่เดินทางกลับบ้านไป แต่เมื่อไม่รับความร่วมมือ ทำให้เราต้องติดตามทุกคนทั้งหมดแบบ 100 % โดยทั้ง 158 รายต้องถูกเรียกตัวทั้งหมด ตอนนี้ครอบครัวทุกคนถือเป็นกลุ่มเสี่ยง

นพ.ทวีศิลป์ แถลงต่อว่า เรื่องนี้แยกเป็น 2 กลุ่มคือ 1.กลุ่มคนไทย 158 คน เรามีข้อมูลอยู่ทั้งกทม. จ.ชลบุรี จ.นนทบุรี ตำรวจรับทราบข้อมูลแล้ว เบื้องต้นมี 6 คนยินยอมกักตัวแล้วถูกส่งไปยังโรงแรมแห่งหนึ่งในกทม. ส่วนที่เหลือ 152 คนขอให้ติดตามมาโดยด่วน

นพ.ทวีศิลป์ แถลงเพิ่มเติมว่า 2.กลุ่มที่อยู่ต่างจังหวัด ให้ติดต่อไปยังศูนย์ดำรงธรรมในจังหวัด โดยทั้ง 2 กลุ่มให้ติดต่อมาภายใน 18.00 น.วันนี้ ไม่เช่นนั้นตามพ.ร.ก.ฉุกเฉิน หากไม่ทำตามจะมีโทษตามกฎหมาย รวมถึงญาติที่สัมผัสให้เดินทางมาพร้อมกันด้วย สำหรับครอบครัวขอให้กักตัวเองที่บ้าน เพราะถือว่าอยู่ในกับกลุ่มเสี่ยง

ทั้งนี้ โดยสามารถรายงานตัวที่ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน สนามบินสุวรรณภูมิ หรือติดต่อหมายเลข 02-132-9950 และ 063-234-4734 ได้ทันที ก่อนเวลา 18.00 น.

affaliate-2

ศบค.ขอ 152 คนไทย หนีกักตัว พบจนท. ขีดเส้น 6 โมงเย็นนี้ ไม่งั้นโทษหนัก ตามพ.ร.ก.ฉุกเฉิน ส่วนครอบครัวขอให้กักตัวเองที่บ้าน เพราะถืออยู่ในกับกลุ่มเสี่ยง

เมื่อเวลา 11.30 น. วันที่ 4 เม.ย. ที่ศบค. ทำเนียบรัฐบาล นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศบค. แถลงถึงเหตุการณ์กลุ่มคนไทยไม่ยอมกักตัวที่สนามบินสุวรรณภูมิว่า เหตุการณ์นี้ปัญหามาจากความไม่เข้าใจกัน นายกฯ สั่งการไม่ควรมีเหตุช่นนี้เกิดขึ้นอีก โดยสั่งการให้ประชุมเรื่องนี้ใน 09.00 น.ที่ผ่านมา โดยเลขาสมช.เป็นประธานประชุม

นพ.ทวีศิลป์ แถลงอีกว่า สำหรับคนไทย 158 รายจากเหตุการณ์นี้ มีบางรายส่งตัวไปยังพื้นที่รัฐจัดให้ ส่วนใหญ่เดินทางกลับบ้านไป แต่เมื่อไม่รับความร่วมมือ ทำให้เราต้องติดตามทุกคนทั้งหมดแบบ 100 % โดยทั้ง 158 รายต้องถูกเรียกตัวทั้งหมด ตอนนี้ครอบครัวทุกคนถือเป็นกลุ่มเสี่ยง

นพ.ทวีศิลป์ แถลงต่อว่า เรื่องนี้แยกเป็น 2 กลุ่มคือ 1.กลุ่มคนไทย 158 คน เรามีข้อมูลอยู่ทั้งกทม. จ.ชลบุรี จ.นนทบุรี ตำรวจรับทราบข้อมูลแล้ว เบื้องต้นมี 6 คนยินยอมกักตัวแล้วถูกส่งไปยังโรงแรมแห่งหนึ่งในกทม. ส่วนที่เหลือ 152 คนขอให้ติดตามมาโดยด่วน โดยสามารถรายงานตัวที่ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน สนามบินสุวรรณภูมิ หรือติดต่อหมายเลข 02-132-9950 และ 063-234-4734

นพ.ทวีศิลป์ แถลงเพิ่มเติมว่า 2.กลุ่มที่อยู่ต่างจังหวัด ให้ติดต่อไปยังศูนย์ดำรงธรรมในจังหวัด โดยทั้ง 2 กลุ่มให้ติดต่อมาภายใน 18.00 น.วันนี้ ไม่เช่นนั้นตามพ.ร.ก.ฉุกเฉิน หากไม่ทำตามจะมีโทษตามกฎหมาย รวมถึงญาติที่สัมผัสให้เดินทางมาพร้อมกันด้วย สำหรับครอบครัวขอให้กักตัวเองที่บ้าน เพราะถือว่าอยู่ในกับกลุ่มเสี่ยง

ขอบคุณที่มา : อ้างอิงข่าวไทยโพสต์

affaliate-2

error: Content is protected !!