ด่วนถึง 20 เม.ย. นี้! เปิดวิธีลงทะเบียนรับ 1 พันบาท เยียว ย า โค วิ ด กรอกไม่กี่ข้อ รับเงิน

ด่วนถึง20เม.ย.นี้! เปิดวิธีลงทะเบียนรับ 1 พันบาท เทศบาลเมืองแสนสุขเยียวยาโควิด กรอกแค่ไม่กี่ข้อ

วันที่ 17 เม.ย. เทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี ได้ออกประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข

เรื่อง การลงทะเบียนขอรับการช่วยเหลือกรณีได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19 )

โดยกำหนดมาตรการให้ความช่วยเหลือเร่งด่วน

ให้การช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ครอบครัวละ 1 พันบาท

โดยเรื่องนี้ เฟซบุ๊ก เทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี โพสต์ระบุว่า

affaliate-2

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข

เรื่อง การลงทะเบียนขอรับการช่วยเหลือกรณีได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19)

เทศบาลเมืองแสนสุขได้ตระหนักถึงผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่จึงอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560

และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ16(2) กำหนดมาตรการให้ความช่วยเหลือเร่งด่วน

affaliate-2

โดยให้การช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ครอบครัวละ 1,000 บาท

ซึ่งต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ตรงตามประกาศ และได้รับ 1 สิทธิ ต่อ 1 ครอบครัว เท่านั้น!!

 แสนสุขแจกบ้านละ1พัน

 

affaliate-2

สามารถลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือ ในระหว่างวันที่ 17 -20 เมษายน 2563 ได้ดังนี้

1.กรอกข้อมูลโดยตรงได้ที่ คณะกรรมการชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)

และเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองแสนสุข

2.ดาวน์โหลดแบบลงทะเบียน โดยสแกน QR Code ท้ายเอกสาร

และกรอกข้อมูลแบบขอรับความช่วยเหลือฯ

3.ดาวน์โหลดแบบลงทะเบียน ได้ที่ คลิกเลย

*****ส่งได้ที่ คณะกรรมการชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)

และเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองแสนสุข

***เฉพาะผู้ที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตเทศบาลเมืองแสนสุขเท่านั้น 1 สิทธิ ต่อ 1 ครอบครัว ***

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองแสนสุข หมายเลข 0-3819-3582

affaliate-2

error: Content is protected !!