ออกหนังสือด่วนที่สุด เตรียมกักตัวอีก 503 คน

นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดยะลา ออกหนังสือ ด่วนที่สุด ถึงนายอำเภอทุกอำเภอ เตรียมความพร้อมคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โรคโควิด-19 (COVID-19) กลุ่มคนที่มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่จังหวัดยะลา จะเดินทางกลับจากประเทศมาเลเซีย – อินเดีย จำนวน 503 คน ซึ่งจะทยอยเดินทางถึงประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2563 เป็นต้นไป ทางด่านปาดังเบซาร์ และสุไหงโก-ลก โดยให้จัดหาสถานที่สำหรับกักตัว

1.ด้วยตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2563 เป็นต้นไป จะมีกลุ่มคนเดินทางกลับมาจากประเทศมาเลเซีย จํานวน 3,635 คน และประเทศอินเดีย จํานวน 12 คน โดยเป็นบุคคลที่มีภูมิลําเนาอยู่ในพื้นที่จังหวัดยะลา จํานวน 503 คน แยกเป็นผู้เดินทางเข้ามาทางด่านตรวจคนเข้าเมือง ปาดังเบซาร์ อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา จํานวน 486 คน และด่านตรวจคนเข้าเมืองสุไหงโก-ลก อําเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส จํานวน 17 คน โดยแยกเป็นรายอําเภอ ดังนี้

1.1 อําเภอเมืองยะลา จํานวน 86 คน

1.2 อำเภอเบตง จํานวน 7 คน

1.3 อําเภอยะหา จํานวน 141 คน

1.4 อําเภอรามัน จํานวน 103 คน

affaliate-2

1.5 อําเภอบันนังสตา จํานวน 61 คน

1.6 อําเภอธารโต จํานวน 14 คน

1.7 อําเภอกาบัง จํานวน 56 คน

1.8 อําเภอกรงปินัง จํานวน 35 คน

affaliate-2

2.เพื่อให้การคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เบื้องต้น ขอประสานการปฏิบัติให้แต่ละอําเภอเตรียมความพร้อม จัดยานพาหนะ พร้อมพลขับ และกําลังพล มารับกลุ่มบุคคลดังกล่าว ตามที่มีภูมิลําเนาที่อยู่ในอําเภอของท่าน เพื่อดําเนินการตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้

2.1 นํากลุ่มคนดังกล่าวเข้าสู่กระบวนการ Local Quarantine ณ ศูนย์สังเกตอาการโรคสําคัญ (COVID-19) จังหวัดยะลา

2.2 ในกรณีสถานที่ตามข้อ 2.1 หากไม่สามารถรองรับกลุ่มบุคคลได้ทั้งหมด ให้แต่ละอําเภอ เตรียมสถานที่กักกันเพื่อนํากลุ่มบุคคลดังกล่าวที่ตกค้างเข้าสู่กระบวนการ Local Quarantine ต่อไป

2.3 รายละเอียดเรื่องรายชื่อและวัน เวลา สถานที่ที่แน่นอนที่มารับกลุ่มบุคคลดังกล่าว ทางที่ทําการปกครองจังหวัดยะลา (กลุ่มงานความมั่นคง) จะแจ้งล่วงหน้าให้ท่านทราบผ่านปลัดอําเภอ (งานป้องกัน) ทางกลุ่มไลน์มั่นคงยะลาเพื่อ

affaliate-2

3.พิจารณาดําเนินการ

affaliate-2

error: Content is protected !!