ป ร ะ กั น สังคมจ่อจ่าย 5000 ถึง 9300บาท กดรับสิทธิ์ดูเงือนไขด่วน!

สืบเนื่องจากผลก ร ะ ทบ covid-19 ทำให้แรงงานไทยทั้งในระบบประกันสั ง ค มและนอกระบบทั้งที่มีและไม่มีนายจ้าง ขาดรายได้ ซึ่งแรงงานนอกระบบ รัฐบาลได้ออกมาตรการช่วยเหลือไปก่อนหน้านี้ และเริ่มจ่ า ยบางส่วนแล้ว ทั้งนี้ ทางด้าน นายดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า

ตามที่มีกระแสข่าวสำนักงานประกันสังคม สปส เตรียมหารือเ กี่ ย วกับการจ่ายเงินชดเชยกรณีปิดกิจการชั่วคราวให้กับลูกจ้างผู้ประกันตน มาตรา 33 ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์covid-19 จำนวน 9,000 บาท เรื่องดังกล่าวนี้เป็นเรื่องเดิม

ซึ่งผู้ประกันตนที่จะได้รับเงินชดเชย คือ 1.กรณีรัฐสั่งปิด และ 2.ประสบวิกฤตcovid-19 ตรงๆ คือ ค นในหน่วยงานติด หรือมีคนกลุ่มเสี่ยง และสิ่งที่จะเกิดขึ้นใหม่ ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตดังกล่าวนี้ เรามองว่าเป็นเหตุสุดวิสัยที่เขาไม่สามารถมาทำงานได้ตามปกติ หรือประกอบกิจการได้ ต า ม ปกติ

ฉะนั้นก็ควรที่จะได้รับเงินชดเชยในส่วนนี้ด้วยส่วนอัตราชดเชยจำน ว น 9000 บาทนั้น นายดวงฤทธิ์ กล่าวว่า คิดอัตราเดียวกันกับกลุ่มลูกจ้างผู้ประกันที่ได้รับเงินชดเชยว่างงานร้อยละ 62 ของค่าจ้างรายวัน แต่ไม่เกิน 90 วัน


ฐานคือค่าแ ร ง ขั้นต่ำ และเพดานคือ 15,000 บาท เท่ากับว่าเ ข าจะได้รับไม่เกิน 9,300 บาท และได้ไม่ต่ำกว่า 5,000 บาท เพียงแต่ว่า เราจะไปช่วยคนที่เขาเดือดร้อนแต่ยังไม่ครอบคลุมจากมาตรการก่อนหน้านี้ เช่น กลุ่มลูกจ้างในโรงแรม ธุรกิจท่องเที่ยว ธุรกิจขนส่ง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ประกันตนในมา ต ร า 33

affaliate-2

ทั้งนี้การช่วยลูกจ้างกลุ่มนี้ จะเป็นการช่วยผู้ประกอบการไปด้วย นอกจากนี้ยอดผู้ประกันตนที่ลงทะเบียนรับสิทธิเงินว่างงานขณะนี้ยอดยังใกล้เคียงเดิม เพราะนายจ้างเขายังสู้อยู่ และเขารับรู้ถึง 2 มาตรการ ที่เข้าเกณฑ์จากภ า ครัฐที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น

 

เชื่อว่าหลัง จ า กวันที่ 14 เมษายนนี้ ที่จะมีการประชุมคณะกรรมการประกันสังคม (บอร์ดประกันสังคม) หากมีการขยายผู้ที่จะได้การชดเชยไม่ว่าจะเป็นธุรกิจท่องเที่ยว ธุรกิจบริการ หรือธุรกิจโรงแรม ได้ด้วย

เชื่อว่าผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจะมาลงทะเบียนเพิ่มขึ้น เพราะขณะนี้เขายังไม่เ ข้ าเ ก ณฑ์รับการช่วยเหลือ ขณะนี้เรากำลังเร่งเพื่อที่จะจ่ายเงินชดเชยให้กับผู้ประกันตน ทั้งนี้จากที่คำนวณคาดว่าปลายสัปดาห์หน้าจะต้องมีการจ่ายเงินชดเชยในส่วนนี้

affaliate-2

อย่างไรก็ตาม ที่หลายคน บ อ กว่ามีความล่าช้านั้น เพราะเรื่องดังกล่าวนี้ประกอบด้ ว ยกันหล า ยส่วน ไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขเรื่องสิทธิให้ผู้ประกันตนได้รับเงินขดเชยเพิ่มขึ้นจากเดิม ร้อยละ 50

ขยับขึ้นเป็นร้อยละ 62 จึงทำให้มี ขั้ น ตอนเพิ่มเข้ามา ทั้งนี้หากไม่แก้กฎหมาย ผู้ประกันตนหลายคนจะได้รับเงินช่วยเหลือน้อยกว่า 5,000 บาท

 

affaliate-2

ซึ่งมองว่าไม่สมเหตุสมผล น อ ก จากนี้ การเกิดวิกฤต covid-19 ไม่เคยมีมาก่อนเดิมทีหลายเรื่องไม่เข้าข่าย ก็ต้องมาดำเนินการปรับแก้ให้เข้าข่ายเพื่อที่จะได้ช่วยเหลือให้ครอบคลุมทันสถานการณ์ รวมถึงจะต้องนำ ม า ต รการเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ครม เพื่อขอความเห็นช อ บ อีกด้วย

affaliate-2

error: Content is protected !!