ด่วนที่สุด สพฐ.สั่งการให้ทุกโรงเรียน เปิดพื้นที่ให้นักเรียนชุมนุมได้

จากกรณีที่ช่วงนี้จะเห็นหลายนักเรียนหลายโรงเรียน ออกมาแสดงสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกตามรัฐธรรมนูญ ล่าสุด ‬ สพฐ.ออกหนังสือด่วนที่สุด ถึงผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต เรื่องการชุมนุมของนักเรียนในสถานศึกษา โดยระบุว่า ตามที่คณะกรรมมาธิการวิสามัญพิจารณามีมติรับฟังความเห็นของนักเรียน นิสิต นักศึกษา เย าวชน และประชาชน สภาผู้แทนราษฎร

ได้จัดประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 7 ส.ค.63 ซึ่งที่ประชุมเห็นว่า พิจารณาสั่งการให้สถานศึกษาในสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดพื้นที่ให้สถานศึกษาดำเนินกิจกรรมในการแสดงความคิดเห็นภายใต้หลักการและเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด โดยขอให้ผู้บริหารโรเงรียนคำนึงถึงการใช้สิทธิเสรีภาพในการแสดงออก และความปลอดภัยของนักเรียน โดยไม่ให้มีบุคคลภายนอกเข้าร่วมชุมนุม นั้น

อ่านเนื้อหาต่อ คลิก

affaliate-2

affaliate-2

error: Content is protected !!