คนว่างงานเฮ อนุมัติแล้ว จ้างงานในท้องถิ่น เกือบ 4 หมื่นคน ทั่วประเทศ

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 เพจเฟซบุ๊ก สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 กรมประชาสัมพันธ์ ได้โพสต์ภาพพร้อมระบุข้อความว่า อนุมัติแล้ว จ้างงานในท้องถิ่นเกือบ 4 หมื่นคนทั่วประเทศ เงินเดือน 15,000 บาท

ที่ประชุม ครม. เห็นชอบผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในการประชุมครั้งที่ 11/2563 จำนวน 3 โครงการ เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ ดังนี้
1.อนุมัติโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย วงเงินไม่เกิน 1,080.59 ล้านบาท

มีวัตถุประสงค์เพื่อ
1)ส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ ให้ปฏิบัติงานเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เป็นระยะเวลา 12 เดือน ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องได้เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อให้มีความรู้และทักษะปฏิบัติในการดูแลผู้สูงอายุที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองในหมู่บ้านหรือชุมชนได้
2)กระจายรายได้ให้ประชาชน โดยผู้เข้าร่วมโครงการ จะมีคุณสมบัติในการประกอบอาชีพนักบริบาลในสถานประกอบการและนักบริบาลอิสระเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ
3) ให้ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลทางร่ า งกา ย จิตใจ อารมณ์ และสังคม และช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของรัฐในการดูแลรักษา

อ่านเนื้อหาต่อ คลิก

affaliate-2

error: Content is protected !!