ใครมีสิทธิ์ประกั นสังค มดูด่วน! วิธีรับเงินที่คลังช่วยเหลือ 15,000

สำนักงานประกันสังคม หรือ ประกันสังคม เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่ออกมาตรการช่วยเหลือสมาชิกหรือ ผู้ประกันตน ในกองทุน สำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบมิติต่างๆ
ในช่วงแรกผู้ประกันตนมาตรา 33 มาตรา 39 มาตรา 40 จะได้รับการช่วยเหลือจากสำนักงานประกันสังคม ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ว่างงาน ด้วยเหตุสุดวิสัย
– ไม่ได้ทำงาน หรือนายจ้างไม่ให้ทำงาน จ่าย 50% เป็นระยะเวลาไม่เกิน 180 วัน
– หน่วยงานภาครัฐ มีคำสั่งให้หยุดกิจการชั่วคราว จ่าย 50% เป็นระยะเวลาไม่เกิน 60 วัน

2. ว่างงาน จากการลาออกหรือเลิกจ้าง
– ว่างงาน จากการลาออก จ่าย 45% เป็นระยะเวลาไม่เกิน 90 วัน
– ว่างงาน จากกรณีเลิกจ้าง จ่าย 70% เป็นระยะเวลาไม่เกิน 200 วัน

อ่านเนื้อหาต่อ คลิก

affaliate-2

affaliate-2

error: Content is protected !!