กลุ่มเปร าะบาง เงินเข้าบั ญชีแล้ว 3000

วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 ทีมข่าว ได้รับรายงานว่า จากกรณีที่ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ช่วยเหลือ เยียวยากลุ่มเปราะบาง 3 กลุ่ม ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ของ cd 19 ได้แก่

เด็กที่ได้รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 1394756 ราย
ผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 4056596 ราย
คนที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ที่มีบัตรประจำตัว 1330529 ราย

ซึ่งจะได้รับเงินช่วยเหลือาเดือนละ 1000 บาท จำนวน 3 เดือน รวม 3000 บาท โดยกรมบัญชีกลางจะมีการจ่ายเงินเยียวยาในวันนี้รวดเดียว
ทั้งนี้ ผู้ที่จะได้รับเงิน จะได้รับทีเดียว 3000 บาท โดยต้องเป็นผู้ที่ไม่เคยได้รับสิทธิ์การช่วยเหลือช่วยเหลือจากมาตรการช่วยเหลือใดๆ มาก่อน ทั้งโครงการเราไม่ทิ้งกัน ช่วยเหลือเกษตรกร หรือช่วยผู้ถือบัตรคนจน

อ่านเนื้อหาต่อ คลิก

affaliate-2

error: Content is protected !!