เมื่อโดนตรว จค้นรถ ค้นตัว รู้เอ าไว้ ใช้ยามคั บ ขั น ได้

เฟซบุ๊กของทนา ย “สงก านต์ อัจฉริ ยะทรั พย์” ได้โพสต์ข้อปฏิบัติเมื่อถูกเจ้าหน้าที่ตำร วจเรียกค้น เราจะสามารถทำอะไรได้บ้าง เพื่อไ ม่ให้ต กเป็นผู้เสี ยเปรียบ หากรู้สึกว่า เกิดความไ ม่เป็นธ ร ร ม โดยระบุข้อความว่า

เคล็ ด(ไ ม่)ลั บ “รู้ไว้ใช่ว่าใส่บ่าแบกหาม” ใช้ยามคั บขั นได้ ในสังคมไทยเรานั้น “เชื่ อว่ามีทั้งคนดีและคนไ ม่ดีปะปนกันไปทุกสาขาวิชาชีพ” ใช่หรือไ ม่??? ฉะนั้น ต้องรู้หลักแบบเท่าทันกันและหลักก ฏหมายไว้ป้อ งกันตัวได้ในระดับหนึ่ง

“กระผมมิได้มีเจตนาที่จะชี้โพรงให้กระรอกใดๆ แต่กระผมจะให้ความรู้กับประชาชนทางด้านก ฏหมายไว้ป้อ งกันตัวตามสถานะการณ์ที่เกิดขึ้น” ตามประมวลก ฎหมายอาญ า มาตรา 68 บัญญัติว่า

“ผู้ใดจำต้อง กระทำการใดเพื่อป้อ งกันสิทธิ์ของตน หรือ ของผู้อื่นให้พ้นภยั นต ราย ซึ่งเกิดจากการประทุ ษร้ าย อันละเมิดต่อก ฎหมาย และ เป็นภยั นตร ายที่ใกล้จะถึง ถ้าได้กระทำพอสมควรแก่เ หตุ การกระทำนั้น เป็นการป้ องกันโดยชอบด้วยก ฎหมาย”

อ่านเนื้อหาต่อ คลิก

affaliate-2

error: Content is protected !!