คลังไ ม่ทิ้งกันเสนอจ่าย 5 พัน คนลงทะเบียนไ ม่ได้

นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยว่า ในวันที่ 4 มิ.ย. จะมีการประชุมคณะกร รมการมาตรการเยีย วย าชุด 10 ปลัดกระทรวง โดยจะเสนอให้ กร รมการพิจารณาแจกเงิน 5,000 บาท 3 เดือน ให้กับกลุ่มที่ลงทะเบียนเราไ ม่ทิ้งกันไ ม่สำเร็จ 1.7 ล้านราย เนื่องจากมีปัญหาเลขที่บัต รประช าช นไ ม่ตรง ซึ่งหากกร รมการอนุมัติ ก็จะต้องมาคั ดกร องว่ากลุ่มนี้ ผ่านคุณสมบัติจะได้รับเงินกี่ราย เพราะไ ม่ใช่ได้หมดทุกคน เนื่องจากกลุ่มนี้ ยังไ ม่เคยผ่านการตรวจสอบสิทธิ์เงื่อนไข

อย่างไรก็ตาม เบื้องต้นในจำนวน 1.7 ล้านคน มีส่วนผู้ลงทะเบียนทั้งที่เป็นอยู่ในระบบประกันสังคม เป็นข้าราชการ เป็นเกษตรกร และกลุ่มเป ราะบาง ซึ่งได้รับเงินเยีย วย าผลกระทบโ ค วิ ดจากรัฐบาลไปแล้ว ก็จะไ ม่ได้รับเงิน 5,000 บาท

อ่านเนื้อหาต่อ คลิก

affaliate-2

error: Content is protected !!