สินไหม ของหมอกระต่าย อนุมัติจ่ายด่วน

สิ นไ หม ห มอกระต่าย ไทยประกันชีวิต-กรุงไทยแอกซ่าฯ อนุมัติ จ่า ยด่ ว น

ไทยปร ะกั นชี วิ ต-กรุงไทยแอกซ่าฯ อนุมั ติด่ ว น จ่าย สิ น ไห ม ม ร ณ กรรม “หมอกระต่าย” มูลค่ารวม 2.12 ล้านบาท

วันที่ 26 มกราคม 2565 บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ปร ะกั นชี วิ ต จำกัด (มหาชน)

ได้ดำเนินการมอบสิ นไ ห มม ร ณ กรรม จำนวน 1,766, 657.56 บาท แก่ครอบครัวแพทย์หญิงวราลัคน์ สุภวัตรจริยากุล (หมอกระต่าย)

affaliate-2

จากกรณีอุ บั ติ เ ห ตุ รถ จักรยานยนต์บิ๊กไบค์ชนขณะข้ามถนน เป็นเหตุให้เ สี ย ชี วิ ต เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

โดยมีผู้บริหารเข้าร่วมแสดงความเ สี ย ใ จ และมอบสินไหมแก่ครอบครัวสุภวัตรจริยากุล

affaliate-2

ณ วัดพระศรีมหาธาตุวรวิหาร เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

ขณะที่นายสวัสดิ์ นฤวรวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

affaliate-2

เปิดเผยว่า จากการตรวจสอบข้อมูลพบว่าแพทย์หญิงวราลัคน์ สุภวัตรจริยากุล (หมอกระต่าย)

เป็นผู้เอาประกันภัยของบริษัทฯ โดยทำประกันชีวิตกับบริษัทไว้จำนวน 2 กรมธรรม์

บริษัทจึงได้ดำเนินการพิจารณาและอนุมัติการจ่ายสิ น ไห มม ร ณ กรรมอย่างเร่งด่วนรวม 358,513 บาท

ตามโครงการไทยประกั น ชี วิ ตฮอตเคลม เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

affaliate-2

error: Content is protected !!