เปิดเช็กสิทธิ์ รับเงินเยียวยา 3,000 วันนี้ เด็ก-ผู้ชรา-ผู้พิการ ใครได้บ้าง, รับเงินอย่างไร

เปิดเช็กสิทธิ์ เงินเยียวยา 3,000 บาท กลุ่มเปราะบาง เด็ก-ผู้ชรา-ผู้พิการ ใครได้บ้าง, และรับเงินได้อย่างไร

หลังจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 เห็นชอบมาตรการ “เยียวยากลุ่มเปราะบาง” ที่ทางกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ได้นำเสนอเพื่อยื่นขอรับการช่วยเหลือ 3 กลุ่มได้แก่ เด็กแรกเกิด-ผู้สูงอายุ-ผู้พิการ ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยแบ่งของกลุ่มเปราะบางเป็น 3 กลุ่ม มีจำนวน 13 ล้านคน โดยสามารถเข้าไปเช็กสิทธิ์ได้ที่ https://govwelfare.cgd.go.th/welfare/check  คลิก โดยการกรอกหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก

ได้รับเงินตอนใหน หากท่านตรวจเช็คสิทธ์แล้ว และได้รับสิทธ์ทางโครงการจะโอนเงินเข้าบัญชีที่ท่านได้รับเงินอุดหนุนเดิมอยู่แล้วโดยตรง ไม่ต้องลงทะเบียนเพิ่ม ส่านคนที่ไม่มีบัญชีธนาคาร รับเงินสดจากทาง อบต./เทศบาล อยู่ก็ขอให้ติดต่อขอรับเงินได้ที่ อบต./เทศบาล ที่ท่านเคยรับ โดยตารางการจ่ายเงินสรุปได้ดังนี้คือ

คนที่ไม่เคยลงทะเบียนทำอย่างไร อย่างไรก็ตามยังมี ผู้ปกครองบางคนที่ไม่ได้ลงทะเบียนขอรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด (โครงการนี้เริ่มมาตั้งแต่ตุลาคม 2558), ผู้สูงอายุที่ยังไม่เคยลงทะเบียน, และผู้พิการที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนรับเบี้ยคนพิการ สามารถติดต่อขอลงทะเบียนได้ที่ อบต., เทศบาล, สำนักงานเขต

กลุ่มเปราะบางทั้ง 13 ล้านคน ประกอบไปด้วย

1. กลุ่มเด็กแรกเกิด – 6 ปี เดิมทีกลุ่มนี้่จะได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลในโครงการ “เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด”เดือนละ 600 บาทอยู่แล้ว อย่างไรก็ตามยังมีผู้ปกครองบางคนที่ไม่ได้ลงทะเบียนขอรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด (โครงการนี้เริ่มมาตั้งแต่ตุลาคม 2558 ) สามารถติดต่อขอลงทะเบียนได้ที่ อบต.,เทศบาล,สำนักงานเขต ส่วนการขอรับ “เงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง”ของกลุ่มนี้

คาดว่าจะเริ่มจ่ายในเดือนมิถุนายน และจ่ายรวม 2 เดือน (พฤษภาคม และมิถุนายน) เป็นเงิน 2,000 บาท และเมื่อรวมกับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดอีก 600 บาท เท่ากับว่าในเดือนมิถุนายนจะได้รับเงิน 2,600 บาท หลังจากนั้นในเดือนกรกฏาคมจะได้รับเงินเยียวยากลุ่มเปราะบางที่เหลืออีก 1,000 บาท และเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดอีก 600 บาท เป็น 1,600 บาท ในเบื้องต้นผู้ที่ลงทะเบียนขอรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดอยู่แล้ว ไม่ต้องลงทะเบียนเพิ่มเพราะทางทางกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มีฐานข้อมูลอยู่แล้ว

2.กลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ตามปกติในกลุ่มนี้จะได้รับเบี้ยช่วยเหลือเป็นขั้นบันได ตั้งแต่ 600 บาท -1,000 บาทต่อเดือน ดังนั้นเมื่อรัฐฯช่วยเหลือ “เงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง”ก็จะได้เพิ่มเดือนละ 1,000 บาทเป็นเวลา 3 เดือน โดยการจ่ายจะรวม 2 เดือนเช่นเดียวกัน (พฤษภาคม และมิถุนายน) เป็นเงิน 2,000 บาทและบวกเบี้ยช่วยเหลือต่อเดือนของแต่ละคนเข้าไปอีก และในเดือนกรกฎาคม จะได้รับอีก 1,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชีผู้สูงอายุที่เคยได้รับเบี้ยตามปกติอยู่แล้ว หากผู้สูงอายุที่ยังไม่เคยลงทะเบียนก็สามารถติดต่อสอบถามไปที่ อบต.,เทศบาลที่อยู่ปัจจุบัน

3.กลุ่มคนพิการ มีเบี้ยเงินพิการที่ได้รับอยู่แล้ว 800 บาทต่อเดือน และจะจ่ายจะรวม 2 เดือนเช่นเดียวกัน (พฤษภาคม และมิถุนายน) เป็นเงิน 2,000 บาทและบวกรวมกับเบี้ยที่ได้ต่อเดือน และในเดือนกรกฎาคม จะได้รับอีก 1,000 บาท โอนเข้าบัญชีของผู้พิการที่เคยได้รับเบี้ยรายเดือนอยู่แล้ว ผู้พิการท่านใดที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนรับเบี้ยคนพิการ ให้ติดต่อสอบถามที่อบต./เทศบาล และกลุ่มคนพิการ (ที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ)จะได้รับเงินอีก 1,000 บาท จากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในวันที่ 29 พ.ค. นี้

อ่านเนื้อหาต่อ คลิก

error: Content is protected !!