เปิดเช็กสิทธิ์ รับเงินเยียวยา 3,000 วันนี้ เด็ก-ผู้ชรา-ผู้พิการ ใครได้บ้าง, รับเงินอย่างไร

เปิดเช็กสิทธิ์ เงินเยียวยา 3,000 บาท กลุ่มเปราะบาง เด็ก-ผู้ชรา-ผู้พิการ ใครได้บ้าง, และรับเงินได้อย่างไร

หลังจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 เห็นชอบมาตรการ “เยียวยากลุ่มเปราะบาง” ที่ทางกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ได้นำเสนอเพื่อยื่นขอรับการช่วยเหลือ 3 กลุ่มได้แก่ เด็กแรกเกิด-ผู้สูงอายุ-ผู้พิการ ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยแบ่งของกลุ่มเปราะบางเป็น 3 กลุ่ม มีจำนวน 13 ล้านคน โดยสามารถเข้าไปเช็กสิทธิ์ได้ที่ https://govwelfare.cgd.go.th/welfare/check  คลิก โดยการกรอกหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก

อ่านเนื้อหาต่อ คลิก

affaliate-2

error: Content is protected !!