เฮทั้งประเทศ เปิดของขวัญปีใหม่ 65 มอบให้ประชาชน 2 โครงการ

เมื่อวันที่ 31 ธ.ค. 64 นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สาธารณสุข กล่าวว่า ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติให้ทุกส่วนราชการพิจารณาแผนงานหรือโครงการเพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ พ.ศ. 2565 ให้แก่ประชาชน กระทรวงสาธารณสุขได้เห็นชอบโครงการที่จะเป็นของขวัญปีใหม่ 2 โครงการ ได้แก่

1. โครงการสิทธิ บัตรทอง หากเจ็บป่วยและมีความจำเป็น สามารถไปรับบริการจากสถานบริการปฐมภูมิที่ใดก็ได้ โดยไม่ถูกปฏิเสธ หรือถูกเรียกเก็บเงิน

หรือต้องกลับไปรับใบส่งตัว เพื่อลดข้อจำกัดการเข้ารับบริการของประชาชน โดยเฉพาะเมื่อมีเหตุจำเป็นไม่สามารถไปรับบริการที่หน่วยบริการที่ลงทะเบียนไว้ได้ เช่น เดินทางไปนอกพื้นที่ หรือพักอาศัยอยู่ในเขตติดต่อจังหวัดอื่น เป็นต้น

affaliate-2

ทั้งนี้ จากการนำร่องโครงการไปรับบริการกับหมอประจำครอบครัวในหน่วยบริการปฐมภูมิที่ใดก็ได้ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและกทม. ช่วงปี 2564 พบว่า ประชาชนได้รับความสะดวกในการเข้ารับบริการ และไม่ส่งผลกระทบต่องบประมาณของกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ดังนั้นคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บอร์ด สปสช.) จึง มีมติให้ขยายการดำเนินการในทุกพื้นที่ทั่วประเทศพร้อมกัน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป เพื่อเป็น ของขวัญปีใหม่ ให้แก่ประชาชนในสิทธิ บัตรทอง กว่า 47.4 ล้านคน ใช้งบประมาณวงเงิน 360 ล้านบาท

affaliate-2

โดยจะมีการเชื่อมโยงระบบข้อมูลบริการและข้อมูลการส่งต่อระหว่างหน่วยบริการ กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเบิกจ่ายชดเชยบริการให้เป็นมาตรฐานเดียว

2. โครงการคัดกรองที่บ้านด้วยตนเอง เนื่องจากเป็นที่พบมากเป็นอันดับ 3 ประมาณ 2,422 รายต่อปี หรือประมาณ 11.1 รายต่อประชากร 1 แสนคน

affaliate-2

กระทรวงสาธารณสุขจึงเห็นชอบดำเนินโครงการคัดกรองเพื่อเป็นอีกทางเลือกในการตรวจคัดกรองที่สะดวกต่อผู้รับบริการ และเพิ่มความครอบคลุมของการตรวจคัดกรอง

โดยสถาบันแห่งชาติจะรับผิดชอบจัดหาชุดอุปกรณ์ตรวจ ด้วยตนเอง จำนวน 8 หมื่นชุด ใช้งบประมาณ 5.6 ล้านบาท แจกจ่ายให้แก่โรงบาลแม่ข่ายที่เข้าร่วมโครงการ โดยหญิงไทยอายุ 30-60 ปี สามารถขอรับชุดตรวจได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2565

affaliate-2

error: Content is protected !!