สธ.มีหนังสื่อด่วน ถึงทุกจังหวัด

30 ธ.ค. 2564 – นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ลงนามบันทึกข้อความส่วนราชการ ที่ สธ.0208.07/ว 1055

ลงวันที่ 30 ธ.ค. 2564 ส่งถึงอธิบดีกรมทุกกรม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก และหัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี

ผู้อำนวยการกอง/ศูนย์/กลุ่ม และหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ส่วนกลาง)

โดยระบุว่า ตามที่กระทรวงสาธารณสุข ได้รับแจ้งให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งและการเหลื่อมเวลาปฏิบัติงาน

affaliate-2

เพื่อรองรับสถานการณ์แพร่cv ในปัจจุบันอย่างเต็มประสิทธิภาพและเหมาะสม โดยกำหนดสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของสัดส่วนจำนวนเจ้าหน้าที่ผู้มาปฏิบัติงาน ณ สำนักงานที่ตั้งส่วนกลาง

และให้ทุกส่วนราชการและทุกหน่วยงานรวบรวมผลการดำเนินการเก็บไว้ ณ หน่วยงาน เป็นรายเดือน เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการรายงานข้อมูลต่อกระทรวงสาธารณสุขต่อไปนั้น

affaliate-2

เนื่องจาก นายอนุทิน ชาญวีรกูล ได้แถลงต่อสื่อมวลชนเมื่อวันที่ 29 ธ.ค. ถึงนโยบายการรองรับสถานการณ์การcv

หลังจากเทศกาลปีใหม่ โดยให้เจ้าหน้าที่ผู้เดินทางกลับภูมิลำเนา ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work From Home) เป็นระยะเวลา 7 วัน

affaliate-2

จึงขอให้ส่วนราชการในสังกัด (ส่วนกลาง) ทุกแห่ง ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

affaliate-2

error: Content is protected !!