สูต รกำจั ดหน อ น ชอ นไ ชใ บมะ น า ว ที่ป ลูกไ ว้ไ ด้ไ ม่ย า ก ด้ว ยง บห ลั ก 10

ปลูกมะนาวข้างบ้านไม่กี่ต้น หรือจะปลูกเป็นสวน…เคยสังเกตใบมะนาวไหมว่า. มี ล า ย เส้นยึกยือคดเคี้ยว วกวนไปมา และถ้าสายตายังดีจะสังเกต ในเส้นยึกยือจะมี หนอนตัวจิ๋ว คืบคลานอย่างช้าๆ

นี่แหละ “หนอนชอนใบ” ศัตรูร้าย ข อ ง พืชตระกูลส้ม มะน า ว มะกรูด เป็นได้เหมือนกันทั้งนั้น

ห น อ น ชอนใบ เป็นตัว อ่ อ น ของผีเสื้อกลางคืนขนาดเล็กชนิดหนึ่ง เมื่อข ย า ยปีกออกเต็มที่วัดได้ 6.0-6.8 มิลลิเมตร ลำตัวสีนวล ปีกคู่หน้าเล็กกว่าปีคู่หลัง เมื่อผสมพันธุ์เสร็จแล้ว เพศเมียจะ ว า ง ไข่คราวละ 1 ฟ อ ง มีขนาดเล็ก ม า ก เท่าหัวเข็มหมุดสีเหลืองอ่อนไว้ที่ใบอ่อน แล้วฟักออกเป็นตัวภายใน เ ว ล า 3 วัน ตัว ห น อ น เจาะเข้าระหว่างผิวใบไป ดูดกินน้ำเลี้ยงภายใน ทิ้ง ซ า ก เป็นรอยคดเคี้ยวไปมา มีระยะเป็นตัว ห น อ น 7-10 วัน จ า ก นั้นจะเข้าดักแด้

วิ ธี ป้ อ ง กั น กำ จั ด

1 ให้เด็ดใบ ที่มี ห น อ น ชอนใบเข้าทำลายเผาทิ้งไป

2 ถ้าปลูกใกล้บ้านน้อยต้น แนะนำให้ใช้น้ำ ย า ฉุน เตรียม ย า ฉุน หรือ ย า เส้น มี ข า ย ต า ม ร้านของชำทั่วไปครึ่งถุงแช่ในน้ำสะอาด 1 ลิตs ทิ้งไว้ 3 ชั่วโมง คั้นแล้วกรองเอาน้ำสีชา ใส่กระบอ ก ฉี ด เติม เ ห ล้ า ขาว 40 ดีกรี อัตsา 1 ช้อนโต๊ะ เขย่าให้เข้ากัน ฉี ด พ่นทั้งทsงพุ่ม ตั้งแต่มะนาวผลิใบตั้งแต่วันแรก แล้ ว ฉี ด ตามอีก 2 ครั้ง ห่างกันทุก 3 วัน เมื่อใบมะน า วมีอายุครบ 9-10 วัน ใบมะนาวจะปลอดภัยจากการเข้าทำลายจาก ห น อ น ชอนใบได้ดี

3 กรณีที่ปลูก หลายต้น และห่าง จ า ก ตัวบ้าน ใ ห้ ฉี ด พ่นด้วยพลูเพน น อ ก ซาซอน (แคสเคส) 5 เปอร์เซ็นต์ อี.ซี. อัตsา 6 ซีซี ต่อน้ำ 1 ปี๊บ หรือ 20 ลิตs ฉี ด พ่นเมื่อมะน า ว ผลิใบอ่อน และต้องหยุ ด ฉี ด พ่น 14 วัน ก่อนเก็บผลผลิต หรื อ ใ ช้ อิ มิ ด า โ ค ล พ ริ ด ( ค อ น ฟิ ด อ ร์ 100 เอสแอล)

อัตsา 8 ซีซี ต่อน้ำ 1 ปี๊บ ฉี ด พ่นต้นมะน า ว ใน วิ ธี เดียวกัน อย่างไรก็ ต า ม การใช้สารเคมีต้องแต่งกายให้รัดกุม พร้อมใช้หน้ากากปิดปากปิดจมูกให้มิดชิด เพื่อ ความปลอดภัยของผู้ใช้สารเคมีเอง

อย่างไรก็ตาม ก า ร ป้องกันและกำจัดหนอนชอนใบมะนาว ควรทำอย่างระมัดระวัง เนื่อง จ า ก ในธรรมชาติยังมีตัวห้ำ หรือตัวที่กินหนอน ช อ น ใบเป็นอาหารอยู่หลายชนิด แมลงช้างปีกใส เป็นผู้ช่วยชาวส ว น มะนาวอีกชนิดหนึ่ง แมลงช้างมีรูปร่างคล้ายแมลงปอแต่ตัวเล็กกว่า มีปีกใส ลำตัวสีเขียวบอบบาง แมลงชนิดนี้วางไข่คราวละหลายๆฟอง มีรูปร่างคล้ายลูกรักบี้ที่มีขนาดเล็ก ม า ก สีเหลืองอมน้ำตาล มีก้านยาวสีขาวระโยงระ ย า ง ให้เห็น โปรดอย่าทำลาย แมลงชนิดนี้ เพราะ มีประโยชน์

ชมคลิป วิธีป้องกันหนอนชอน ใบมะนาว ช่วงแตกใบ อ่ อ น