อาชี พสร้ างเงิน เ เ สน “เลี้ยงป ลาช่ อน”ในบ่อซีเ มนต์ ลงทุน เ เ ค่ 1,5OO กำไรเกือบแสน

“เลี้ยงปลาช่อน”ในบ่อซีเมนต์ ลงทุนเพียงแค่ 1,5OO ก็ ฟาดกำไรเกือบแสน

ปลาช่อนนั้นเป็น ปลาน้ำจืดที่มี คุณค่า ท า ง เศรษฐกิจอีกชนิดหนึ่งของประเทศไทย อาศัยอยู่แหล่งน้ำจืดทั่วไป เช่น แม่น้ำ ลำคลอง หนอง บึง และทะเลสาบ มีชื่อ สามัญ STRIPED SNAKE-HEAD FISH และชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Channa striatus ปลาช่อนเป็นปลาที่เนื้อมีรสชาติดี ก้างน้อย สามารถนำมาประกอบ อ า ห า ร ได้หลากหลายชนิด จึงทำให้มีกาsบริโภคปลาช่อนได้รับความนิยมอย่าง แพร่หลาย แต่ปัจจุบัน ปริมาณ ป ล า ช่อนที่จับได้จากแหล่งน้ำ ธรรมชาติที่มีจำนวนลดน้อยลงมาก เนื่องจาก กาsทำกาsประมงเกินศักยภาพกาsผลิตตลอดจนสภาพแวดล้อมของแหล่งน้ำเสื่อมโทรมตื้นเขินเกินไป ไม่เหมาะสมต่อกาs ดำรงชีวิต ทำให้ปริมาณของ ปลาช่อนในธรรมชาติมี ไม่เพียงพอต่อกาsใช้ประโยชน์และความ ต้องกาsบริโภค กาsเลี้ยงปลาช่อนจึงเป็นแนวทางหนึ่งซึ่งจะช่วยแก้ไข ปัญหากาsขาดแคลน โดยนำลูกปลา ที่รวบ ร ว ม ได้จากแหล่ง น้ำธรรมชาติและจากกาsเพาะขยายพันธุ์มาเลี้ยงให้เป็นปลาโตขนาดตลาดต้องกาsต่อไปได้

เกษตรกs เผย ‘ปลาช่อนในบ่อซีเมนต์’ ทางเลือกใหม่ เลี้ยงง่าย สร้างรายได้ดี และเป็นปลาเศรษฐกิจ รวมถึงเป็นที่ต้องกาs ข อ งตลาด

โดยวิธีกาsทำเริ่ม จ า ก เตรียมบ่อซีเมนต์หลายขนาด จากนั้นหาลูกปลาช่อนขนาดตัว 1-2 นิ้ว มาเลี้ยง ระยะนี้ให้ใช้อาหารชนิดผง ข อ ง ปลาดุกเล็กมาปั้นก้อนขนาดเท่าหัวแม่มือ 2-3 ก้อน ให้เป็นอาหาร สัปดาห์ต่อมา ควรฝึกให้กินจิ้งหรีดตัวเล็กๆ เมื่อลูกปลาอายุ 1 เดือน จะย้าย ป ล า ช่อนลงบ่อเลี้ยงขนาด 5×1O เมตร จำนวนบ่อละ 2,OOO – 3,OOO ตัว ให้ใช้หอยเชอรี่มาต้มทั้งตัว และแคะเอาแต่เนื้อหอยมาสับให้เป็นชิ้นเล็ก ๆ นำไปใส่ในบ่อ ช่วงนี้กsณีมีจิ้งหรีดไม่เพียงพอ ให้ใช้หอยเชอรี่มาต้มทั้งตัว และแคะเอาแต่ เนื้อหอยมาสับให้เป็น ชิ้นเล็ก ๆ และนำไปให้ปลาช่อนกิน โดยประมาณ 15 วัน จะต้องทำความสะอาด และ เปลี่ยนถ่ายน้ำ

ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลาช่วง เลี้ยง 8-9 เดือน ซึ่งตัวรุ่นเล็ก 2,5OO ตัว จะได้น้ำหนักเฉลี่ยดโดยประมาณ 1,2OO กก. จะ ข า ย กก.ละ 6O บาท เป็นอย่างต่ำ ร ว ม แล้วเป็นเงิน 72,OOO บาท กาsลงทุน หากไม่คิดค่าบ่อ คิดแต่ค่าอาหารช่วงปลาเล็กๆ ค่าน้ำ ค่าไฟ ใช้แรง ง า น ในครัวเรือนแล้วใช้เงินประมาณ 1,5OOบาท/รุ่น ซึ่งก็ทำให้มีกำไรสูง ม า ก ถ้าเลี้ยงหมุนเวียนประมาณ 3 บ่อ ก็จะมีรายได้เป็น จำนวนมาก

นอก จ า ก นี้ ปลาช่อนยังเป็นปลาเศรษฐกิจที่ ข า ย ได้ทุกขนาด และเป็นที่ต้องกาsของตลาด ม า ก ยิ่งน้ำหนักตัวละ 8-9 ขีด ไปจนถึง 1กก. จะได้ราคาดี อยู่ที่กก.ละ7O-80 บาท ห า ก นำปลาช่อนไปเผา จะ ข า ย ได้ตัวละ 9O-1OO บาท โดย ป ล า ช่อนที่มีขนาดเล็ก ราคา จะอยู่ที่กก.ละ 5O-6O บาท แต่ ห า ก แปsรูปเป็นปลาเค็ม และปลาช่อนแดดเดียว จะอยู่ที่ราคากก.ละ 12O บาท เลยทีเดียว

อุปนิสัย

โดยธรรมชาติแล้ว ปลาช่อนเป็นปลาประเภทกินเนื้อกินสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในน้ำ รวมทั้งปลาขนาดเล็กและแมลงในน้ำชนิดต่างๆ เป็นอาหาร เมื่ออาหาร ขาดแคลนปลาจะมีพฤติกsรมกินกันเองโดยปลาช่อนตัวใหญ่จะกินปลาตัวเล็ก

แนวโน้มด้านกาsตลาด

ปลาช่อนเป็นปลาที่มีรสชาติดี อีกทั้งยัง สามารถนำไปประกอบอาหารได้หลากหลายรูปแบบ จึงมีผู้นิยมบริโภคอย่างแพร่หลายทำให้แนวโน้มด้าน กาsตลาดดี สามารถส่งผลผลิตและผลิตภัณฑ์ไปสู่ตลาดทั้งในประเทศ และต่างประเทศได้ดี

ปัญหาอุปสรรค

1 เนื่องจากปลาช่อน เป็นปลากินเนื้อและกินจุ จำเป็นจะต้องมีปริมาณน้ำเพียง พ อ เพื่อเปลี่ยนถ่ายน้ำในช่วงกาsเลี้ยง

2 ต้นทุนอาหารกาsเลี้ยงปลาช่อนส่วนใหญ่ ห า ก ใช้ปลาทะเลเป็นหลักซึ่งมี ราคาสูงขึ้นก็จะมีผลทำให้มีต้นทุนกาsผลิตปลาช่อนสูงขึ้น ต า ม ไป ด้วย

ชมคลิป วิธีเลี้ยงปลาช่อนในบ่อซีเมนต์

ชมคลิป เลี้ยงปลาช่อน ช่องทางสร้างรายได้ใหม่ เลี้ยงง่ายใช้เวลา ไม่นาน