ซ้ำพิษโควิด ไข้เลือดออกระบาดหนักโคราช ป่วย 700 ราย เสียชีวิต 1 ราย

ผู้สื่อข่าวได้รับรายงานว่า นพ.กิตติ์พงศ์ สัญชาตวิรุฬห์ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา เปิดเผยว่า สถานการณ์โรคไข้เลือดออกในพื้นที่ 4 จังหวัด ภาคอีสานตอนล่าง คือ นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์

ปีนี้ถือว่ามีอัตราผู้ป่วยเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยจากการรายงาน ผลสำรวจผู้ป่วยไข้เลือดออก ระหว่างวันที่ 1 ม.ค. ถึง 18 เม.ย.2563

พบว่า จังหวัดที่มีอัตราป่วยโรคไข้เลือดออกสูงที่สุด คือ นครราชสีมา จำนวน 737 ราย คิดเป็น 27.92 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือ ชัยภูมิ จำนวน 223 ราย คิดเป็น 19.57 ต่อประชากรแสนคน บุรีรัมย์ จำนวน 143 ราย คิดเป็น 8.98 ต่อประชากรแสนคน และ สุรินทร์ จำนวน 96 ราย คิดเป็น 6.87 ต่อประชากรแสนคน

ทั้งนี้ เมื่อจำแนกอัตราป่วยโรคไข้เลือดออกในระดับอำเภอ พบว่าอำเภอที่มีอัตราผู้ป่วยไข้เลือดออกสูงที่สุด คือ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา จำนวน 73 ราย เสียชีวิต 1 ราย รองลงมา อ.โนนสูง จำนวน 70 ราย และ อ.โชคชัย จำนวน 48 ราย

เป็นเพียงภาพประกอบเท่านั้น

affaliate-2

กลุ่มที่ป่วยมากที่สุดจะเป็นกลุ่มอายุ 10 – 14 ปี รองลงมา 5 – 9 ปี และ 15 – 24 ปี ตามลำดับ ดังนั้น ทางสำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา จึงให้ข้อแนะนำในการเฝ้าระวังและป้องกันโรคไข้เลือดออกไว้ 4 ข้อ

1)เฝ้าระวังผู้ป่วยโดยเฉพาะเด็กเล็กในศูนย์เด็กเล็กและกลุ่มนักเรียน ถ้าพบจะต้องสอบสวนโรคเฉพาะรายทุกราย และดำเนินการควบคุมโรคตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข

2)ควบคุมกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายบริเวณบ้าน

3)ประชาสัมพันธ์มาตรการ 3 เก็บป้องกัน 3 โรค และ 5 ป. 1 ข. ในการควบคุมโรคไข้เลือดออก

affaliate-2

4)สร้างความเข้าใจ และความตระหนักในการควบคุม ป้องกันโรคไข้เลือดออก บ้านตนเอง ครอบครัวตนเอง คนในครอบครัวต้องเป็นผู้ดูแลกันเองเป็นอันดับแรก หรือที่เรียกว่าบ้านใครบ้านมัน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดไข้เลือดออกระบาด เป็นการซ้ำเติมสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในช่วงนี้

affaliate-2

error: Content is protected !!