ประกัน สั ง คม จ่ายชดเชยลูกจ้างผลกระทบ covid19 สูงสุดถึง 70เปอร์เซ็นต์ ของเงินเดือน

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ covid-19 ที่กำลังแแพร่ระบาดไปทั่วโลกในตอนนี้ ส่งผลกระทบแทบทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจ ชีวิตประจำวัน การทำงาน แรงงานตกงานกันสนั่น เดือดร้อนจนรัฐต้องออกมาช่วยเหลือ

ล่าสุด ทางด้านสำนักงานประกันสังคมออกกฎช่วยเหลือลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไ ว รั สโควิด 19 โดยแบ่งเป็น

กรณีว่างงาน เนื่องจากเหตุสุดวิสัย กรณีนายจ้างไม่ให้ทำงาน ต้องกักตัว 14 วัน เนื่องจากสัมผัสหรือใกล้ชิดผู้ติดเชื้อโควิด ลูกจ้างจะได้รับเงินกรณีว่างงาน 50% ของค่าจ้าง ไม่เกิน 180 วัน

กรณีหน่วยงานภาครัฐสั่งให้ปิดสถานประกอบการชั่ วคราว กจ้างจะได้รับเงินกรณีว่างงาน 50% ของค่าจ้าง ไม่เกิน 60 วัน

วิธีการ ยื่นขอรับประโยชน์ทดแทน สปส 2-01/7 โดยไม่ต้องขึ้นทะเบียนผู้ว่างงาน และให้นายจ้างรับรองวันที่ลูกจ้างไม่สามารถไปทำงานได้ ช่องทองการยื่นคำขอ e-form ที่ www sso go th

affaliate-2

กรณีถูกเลิกจ้าง ลูกจ้างจะได้รับเงิน 70% ของค่าจ้าง ไม่เกิน 200 วัน

กรณีลาออก ลูกจ้างจะได้รับเงิน 45% ของค่าจ้าง ไม่เกิน 90 วัน

วิธีการ ขึ้นทะเบียนผู้ว่างงาน และรายงานตัวเดือนละ 1 ครั้งที่ www.empui.doe.go.th ยื่นคำขอรับประโยชน์ e-form ที่ www.sso.go.th

affaliate-2

affaliate-2

error: Content is protected !!