ส ส. ชี้ เกษ ต รกรค ว รได้ เงิ นช่ว ยเห ลื อเพิ่ มเป็ น 35,000 คนตกงานต้องได้ข้าวฟรี 3 มื้อ

ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์การแพ ร่กระจายของ C O V I D ที่มีผู้ได้รับผลกระทบมากมาย ซึ่งมาตรการที่ทาง

รัฐบาลออกมาช่วยเหลือ 5,000 บาท ซึ่งผู้ที่เป็นเกษตรกรจะไ ม่ได้รับสิทธิช่วยเหลือ ดังนั้น ทางกระทรวงการคลัง

จึงอนุมัติจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกร แ ก้ปั ญหาวิกฤต C O V I D และภั ยแล้ ง รายละ 15,000 บาท แบบจ่ายครั้ง

เดียว จำนวน 9 ล้านครัวเรือนโดยจะยึดโยงข้อมูลที่เกษตรกรขึ้นทะเบียนกับกรมวิชาการ กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ก่อนหน้านี้ และตรวจสอบกับฐานข้อมูลของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธกส

เมื่อวันที่ 25 เมษายน นายชวลิต วิชยสุทธิ์ สส นครพนม กล่าวว่า เมื่อตรวจสอบข้อมูลจากข่าวพบมีเกษตรได้รับ

affaliate-2

ผลกระทบจำนวนมากจากสถานการณ์นี้ ตนมีข้อเสนอแนะต่อการแ ก้ไ ขปั ญห า ดังนี้

1 สำรวจปัญหาคนตกงานเฉียบพลัน

ออกประกาศและสำรวจปัญหาคนตกงานเฉียบพลันจากพิษเศรษฐกิจดังกล่าว แล้วดำเนินการช่วยเหลือทันที

affaliate-2

ไ ม่ชั กช้า โดยไ ม่มีหลักเกณฑ์ยุ่งยาก ดังนี้

1.1 คนตกงานและครอบครัวทุกคน จะได้รับคูปองอาหารไว้บริโภค 3 มื้อทุกวัน และมีกระทรวงแรงงานกับกระทรวง

พัฒนาสังคม ฯ มาร่วมสำรวจเพื่อแ ก้ปั ญหาเรื่องการมีงานทำและที่อยู่อาศัย ให้สอบถามไปในคราวเดียวกันว่า

เมื่อสถานการณ์ปกติ จะกลับบ้านในชนบทหรือไ ม่ ถ้ากลับ ให้รัฐบาลจัดส่ง

affaliate-2

1.2 คนไทยทุกคน (เน้นคำว่าทุกคน) ทั้งที่ตกงานหรือไ ม่ตกงาน ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ให้ได้รับเงินเยีย วย าจาก

รัฐบาล รายละ 5,000 บาท/เดือน รวม 3 เดือน เป็นเงิน 15,000 บาท โดยสามารถนำบัตรประชาชนไปขึ้นเงินได้ทุก

ธนาคารทันที แล้วธนาคารรวบรวมตั้งเบิกจากกระทรวงการคลังมาชดใช้ (ยกเว้นข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น

พนักงานรัฐวิสาหกิจ ไ ม่ได้รับเงินเยีย วย า ส่วนคนมีฐานะจะสละสิทธิ์ไ ม่รับเงินเยี ยวย า หรือไ ม่ก็ได้ โดยผู้ที่ได้

รับสิทธิเยี ยวย าไปแล้ว ไ ม่มีสิทธิได้รับซ้ำ)

2 ควรให้ความสำคัญกับ SME

คนที่จะฆ่ าตัวต า ย ไ ม่ใช่เพียงระดับคนงานที่ตกงานโดยเฉียบพลันเท่านั้น แต่เจ้าของกิจการขนาดกลาง หรือ

ขนาดย่อม ที่เรียกว่า SME มีเป็นจำนวนมากทึ่ได้รับผลกระทบ แม้รัฐบาลจะมีมาตรการช่วยเหลือ แต่เมื่อเทียบ

สัดส่วนกับที่รัฐบาลช่วยเหลือธุรกิจขนาดใหญ่ ทั้งจำนวนเงินงบประมาณที่ช่วยเหลือ ทั้งจำนวนธุรกิจที่ช่วยเหลือ

แต กต่า งกันอย่างสิ้นเชิงรัฐบาลควรให้ความสำคัญกับ SME ซึ่งเป็นธุรกิจของคนชั้นกลางและมีจำนวนมหาศาลที่

เข้าไ ม่ถึงทุนให้มากกว่านี้ โดยควรสนับสนุนงบประมาณที่จะช่วยเหลือธุรกิจขนาดใหญ่เท่าที่จำเป็นจริง ๆ แล้วนำ

งบประมาณส่วนใหญ่มาช่วยเหลือธุรกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม ไ ม่ให้ล้ มละล ายส่วนธุรกิจขนาดใหญ่ซึ่งร่ำรวย

ระดับประเทศอยู่แล้ว มีความสามารถเพียงพอที่จะประคับประคองธุรกิจของตนเองได้ (ที่รวยมากอยู่แล้วให้รวย

น้อยลง ไ ม่ใช่รวยขึ้นๆ) คนเครี ยดทึ่จะฆ่ าตัวต า ยเพราะพิ ษเศรษฐกิจ มิได้มีเพียงคนระดับคนงานที่ต กงานโดย

เฉียบพลัน แต่ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้าไ ม่ถึงทุนซึ่งมีจำนวนมาก ควรได้รับการเยี ยวย าอย่างทั่วถึง

3 เกษตรกรควรได้รับเงินเยี ยวย า 35,000 บาท

เกษตรกร เป็นอาชีพของคนไทยส่วนใหญ่ของประเทศ ได้รับผลกระทบจากสินค้าเกษตรราคาตกต่ำ มาเป็นเวลา 5

– 6 ปี เมื่อมาประสบกับวิก ฤต จึงเดือ ดร้อ นเป็นทวีคูณ และปัญหาความเดือ ดร้ อนนั้น สลับซับซัอน ทั้งปัญหาเก่า

ปัญหาใหม่ เกษตรกรควรได้รับการเยี ยวย า ครัวเรือนละ 35,000 บาท ซึ่งประธานยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทยได้

เคยนำเสนอไว้แล้ว ซึ่งผมจะติดตามการเยีย วย าเกษตรกรที่เป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศอย่างใกล้ชิดต่อไป

ที่มา ข่ า ว ส ด

affaliate-2

error: Content is protected !!