คลังไฟเขียวช่วยเกษตรกร รายละ 15000

วันที่ 25 เมย 63 รายงานข่าวแจ้งว่า กระทรวงการคลัง อนุมัติจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกร แก้ปัญหาวิกฤต CO VID และภัยแล้ง รายละ 15000 บาท แบบจ่ายครั้งเดียว จำนวน 9 ล้านครัวเรือน

โดยจะยึดโยงข้อมูลที่เกษตรกรขึ้นทะเบียนกับกรมวิชาการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก่อนหนนี้ และตรวจสอบกับฐานข้อมูลของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธกส

ถึงคิวเกษตรกร

ทั้งนี้ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียน ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร สำหรับเกษตรกรรายเดิม แปลงเดิม รวมถึงเกษตรกรรายเดิม

แต่เพิ่มแปลงใหม่ หรือเกษตรกรรายใหม่ เพื่อให้สามารถลงทะเบียนเกษตรกรรับเงินเยียวยา 15000 ได้อย่างถูกต้อง ดังนี้

affaliate-2

1 หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

1จุด1 ครัวเรือนเกษตรกรผู้ขอขึ้นทะเบียนจะต้องเป็นผู้ประกอบการเกษตร เป็นอาชีพหลัก หรืออาชีพรองก็ได้

1จุด2 ครัวเรือนเกษตรกร 1 ครัวเรือน จะมีตัวแทนมาขอขึ้นทะเบียนได้เพียง 1 คน ในการพิจารณาว่าครัวเรือนใดขอขึ้นทะเบียนซ้ำซ้อนหรือไม่ เจ้าหน้าที่จะต้องชี้แจงรายละเอียดให้เกษตรกร ผู้ขอขึ้นทะเบียนรับทราบ ตามนิยามที่กําหนด

1จุด3 เกษตรกรผู้ขอขึ้นทะเบียนต้องบรรลุนิติภาวะ และมีสัญชาติไทย กรณีที่เป็นนิติบุคคล จะต้องมีการมอบหมายผู้แทนมาขึ้นทะเบียน

affaliate-2

แอพปรับปรุงทะเบียนเกษตร

2 สถานที่ขึ้นทะเบียน ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร

2จุด1 เกษตรกรรายเดิม แปลงเดิม สามารถแจ้งปรับปรุงได้ที่สํานักงานเกษตรอําเภอทุกแห่ง, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความพร้อมและร่วมเป็นหน่วยสนับสนุนที่เกษตรกรมีพื้นที่การเกษตรอยู่

affaliate-2

อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน อกม หรือสามารถแจ้งขึ้นทะเบียนเกษตรกรผ่าน DOAE Farmbook Application ด้วยโทรศัพท์มือถือ Smartphone ได้ด้วยตนเอง ดังวิธีต่อไปนี้

affaliate-2

error: Content is protected !!