ข่ าว ดี! ประกั นสังคม เปิดให้ยื่น ขอคืนเงินสมทบที่ส่งเกิน

ประกั นสังคม เปิดให้ยื่น ขอคืนเงินสมทบที่ส่งเกิน

เมื่อวันที่ 24 เมษายน ราชกิจจานุเบกษาเผ ยแ พ ร่ ระเบี ยบสำนักงานประกันสังคมว่าด้วยการขอรับเงินสมทบที่นำส่งไว้เกินจำนวนที่ต้องชำระคื น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบสำนักงานประกันสังคมว่าด้วยการขอรับเงินสมทบที่นำส่งไว้เกินจำนวนที่ต้องชำระคืนเพื่อเป็นการช่ว ยเหลื อและบร รเทาความเ ดื อ ดร้อนแก่ผู้ประกันตน

ซึ่งได้รับผลกระทบจากการ ระบาดของ C O V I D – 1 9 ต ามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพ ร่ ระเบียบสำนักงานประกันสังคม ว่าด้วยการขอรับเงินสมทบที่นำส่งไว้เกินจำนวนที่ต้องชำระคืน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 โดยมีเนื้อหาระบุดังนี้

affaliate-2

ขอบคุณที่มา : ประกันสังคม

affaliate-2

affaliate-2

error: Content is protected !!