วิ ธีลง ทะเบีย นเกษ ต รกร ปรับปรุงข้ อ มูล ผ่านแอปพลิเคชัน Farmbook รับเงิ นเยี ย วย า 15,000 บาท

วิ ธีลง ทะเบีย นเกษ ต รกร ปรับปรุงข้ อ มูล ผ่านแอปพลิเคชัน Farmbook รับเงิ นเยี ย วย า 15,000 บาท

มาตรการช่วยเหลือเกษตรกร ซึ่งได้รับผลกระทบจาก สถานการณ์การแ พ ร่ ระ บ า ด โดย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เตรียมเสนอ มาตรการเยียวย าเกษตรกร แจกเงิน 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน โอนผ่านบัญชี ธ.ก.ส. โดยกลุ่มพัฒนานวัตกร รมดิจิทัล กรมส่งเสริมการเกษตร ได้จัดทำโมบายแอปพลิเคชันเพื่อเกษตรกรไทย โดยแอปพลิเคชัน Farmbook

ได้เปิดให้ปรับปรุงข้อ มูลทะเบียนเก ษตร ก รผู้ปลูกพืช ในหมวด 2 เรียบร้อ ยแล้ว โดยหัวหน้าครัวเรื อ นเกษตรกรสามารถดำเนินการปรับปรุงได้มูลผ่านแอปพลิเคชันได้ ทางประชาสัมพันธ์ กรมส่งเสริ มการเกษตร ย้ำว่า แอปพลิเคชัน FARMBOOK ใช้ได้เฉพาะแปลงเดิม – รายเดิม เท่านั้น

เมื่อโหลดมาแล้วหน้าแอปพลิเคชันจะแสดงผล ดังนี้

affaliate-2

1. ลงทะเบียน เข้าสู่ระบบ : กรอ กชื่อผู้ใช้ หรือรหัสผ่าน ด้วยหมายเลขโทรศัพท์ หรือหมายเลขเกษตรกร 12 หลัก ที่ได้จากการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ

2. กดเลือ กเมนูแจ้งปลูก

affaliate-2

3. เลือ กแปลงปลูกที่ต้องการแจ้งปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร

4.เลือ กพืชที่ต้องการแจ้งปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร

affaliate-2

5.กรอ กข้อ มูลต่าง ๆ ให้ครบถ้วน

6.กดบันทึก

กลุ่มพัฒนานวัตกร รมดิจิทัล กรมส่งเสริมการเกษตร จัดทำโมบายแอปพลิเคชันเพื่อเกษตรกรไทย ระบุว่า FARMBOOK ใช้ได้เฉพาะแปลงเดิม – รายเดิม เท่านั้น

พร้อ มอธิบายรายละเอียดเพิ่มเติม เกี่ยวกับการตรวจสอบสิทธิ์การเป็นเกษตรกร ไว้ดังนี้

1. สามารถตรวจสอบสิทธิ์การเป็นเกษตรกร หรือเราเป็นสมาชิ กครัวเรือนเกษตกรหรือได้ที่ http://farmer.doae.go.th/ **กรณีตรวจสอบแล้วไม่พบข้อ มูล แสดงว่าไม่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตร รบกวนตรวจสอบที่หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

2. รหัสทะเบียนเกษตรกรสามารถดูได้ที่สมุดทะเบียนเกษตรกร กรณีที่ไม่ทราบหรือไม่มีสมุดเล่มเขียว ให้แจ้งเลขบัตรประชาชนมาที่ inbox แฟนเพจเฟซบุ๊ก ประชาสัมพันธ์ กรมส่งเสริมการเกษตร ทางแอ ดมินแจ้งว่าจะตรวจสอบเลขทะเบียนเกษตรกรให้

3. สำหรับท่านที่ประสงค์ขึ้นทะเบียนเป็นเกษตรกร รายใหม่ หรือรายเดิมแต่ต้องการเพิ่มแปลงใหม่ ให้ติดต่อที่สำนักงานเกษตรอำเภอ ที่ตั้งแปลงปลูก พร้อ มทั้งนำเอ กสาร บัตรประชาชนตัวจริง พร้อ มหลักฐานแสดงสิทธิการถือครองที่ดินตัวจริง หรือสำเนาที่มีการ รับรองสำเนาจากผู้ครอบรอง ไปยื่นด้วยครับ

4. ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรดูแลด้านพืชเท่านั้น ถ้าปศุ สั ต ว์ ติดต่อ กรมปศุสั ต ว์ครับ ส่วนประมง ติดต่อที่กรมประมงครับ ส่วนย าง จะมีที่ กรมส่งเสริมการเกษตร กับ กยท.

5. ที่มีข่าวว่า ลงแอป farmbook แล้วจะได้รับเงิน 15,000 บาท นั้น ยังไม่มีคำสั่งการและแจ้งให้ดำเนินการในเรื่องนี้

6. แอป farmbook สำหรับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรแล้วเท่านั้น ถึงจะใช้ได้ เพราะต้องใช้เลขทะเบียนเกษตกรในการเข้าสู่ระบบ

7. ในกรณีที่มีเลขทะเบียนเกษตรกรแต่ไม่สามารถเข้าสู่แอปได้ เป็นไปได้ว่า สิทธิ์การเป็นเกษตรกรถูกยกเลิกแล้ว เนื่องจากไม่มีการปรับปรุงเกินกว่า 3 ปี ให้ไปแจ้งที่สำนักงานเกษตรอำเภอเพื่อปรับปรุงข้อ มูล

8. สำหรับคนที่เข้าแอปได้ แต่ไม่เห็นแปลงของตัวเอง แสดงว่า ไม่ได้มีการปรับปรุงแปลงในปีที่ผ่านมาครับ กรณีนี้คือปี 62 ให้ไปติดต่อที่สำนักงานเกษตรอำเภอ เพื่อปรับปรุงทะเบียน

9. การยกเลิ กการเป็นสมาชิกครัวเรือนเกษตรกร ให้หัวหน้าครัวเรือน หรือสมาชิก ไปแจ้งที่สำนักงานเกษตรอำเภอ หรือ หัวหน้าครัวเรือนเป็นผู้ดำเนินการยกเลิกผ่านแอป farmbook ได้

10. ถ้าคนที่มีสถานะเป็นหัวหน้าครัวเรือน แต่ต้องการยกเลิ กการเป็นเก ษ ต ก ร ให้ติดต่อที่สำนักงานเกษตรอำเภอ ไม่สามารถยกเลิกผ่านแอปได้

11. สำหรับคนที่เป็นเกษตรกร แล้วจะได้รับเงินเยี ย วย าไหม ต้องรอนโยบายกระทรวงการคลัง

12. สำหรับผู้ที่ได้กดยกเลิกสมาชิกในครัวเรือนแล้วผ่านแอปฯ แล้ว ให้ไปกดอุทธรณ์ที่เว็บ “เราไม่ทิ้งกัน” ด้วย เพื่อที่ทางรัฐจะได้รู้ว่า เรามีการอุทธรณ์เข้ามา

affaliate-2

error: Content is protected !!