เช็กด่วน! คุณสมบัติผู้ประกันตน ม.33 เรารักกัน ได้จะได้รับเยียวยา 4,000

จากกรณี ที่รัฐบาล มีมาตรการเยียวย าผู้ประกันตนมาตรา 33 ในโครงการ ม.33 เรารักกัน เพื่อช่วยเหลือแบ่งเบาภาระค่าครองชีพ
ของผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่กระจายของ CV-19 โดยรัฐบาลจะจ่ายเยียวย า รายละ 4,000 บาท

โดยมีเงื่อนไขคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

มีสัญชาติไทย
ผู้ประกันตนมาตรา 33
ไม่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ไม่มีเงินฝากในสถาบันการเงินรวมกันเกิน 500,000 บาท (ณ วันที่ 31 ธ.ค.63)
การลงลงทะเบียนรับเงินเยียวย า 4,000 บาท ของผู้ประกันตนมาตรา 33 มีดังนี้

อ่านเนื้อหาต่อ คลิก

affaliate-2

error: Content is protected !!